Toekomstgericht onderwijs


Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Wij hanteren op het leerstofjaarklassensysteem en hebben daarbij veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.
 
Het onderwijs op OBS Tiendeveen is toekomstgericht.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en
gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
Naast kennisoverdracht richten wij ons op de 21ste eeuwse vaardigheden zoals
samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICTgeletterdheid, creativiteit, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.
Wij streven ernaar om te komen tot adaptief onderwijs waarin het kind eigenaarschap heeft over zijn/haar eigen leerproces.
 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.
 
Belangrijke pedagogische waarden zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
 
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
- interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
- onderwijs op maat geven: adaptief onderwijs
- gevarieerde werkvormen hanteren
- een kwaliteitsvolle Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI)
- kinderen zelfstandig (samen) laten werken
- toepassen van digitale leermiddelen. Op school beschikken wij over een grote hoeveelheid Chromebooks.